Zásady zaobchádzania s osobnými údajmi používateľov

Radi by sme Vás ubezpečili, že Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame v súlade s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s „Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES“, tiež známym pod skratkou GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len Nariadenie), ktoré nadobúdajú účinnosť dňa .

 1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

  Prevádzkovateľom osobných údajov je Knižnica Ružinov Bratislava. S prípadnými otázkami alebo požiadavkami na uplatnenie práv v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov sa na knižnicu môžete obrátiť:
  • osobne pri návšteve knižnice
 2. Aké osobné údaje spracovávame?

  Spracovávame len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie našich služieb používateľom, ďalej aby sme dodržali naše zákonné povinnosti a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy, a to najmä v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
  Spracovávame predovšetkým tieto kategórie osobných údajov:
  • Základné identifikačné údaje – medzi ktoré patrí napríklad meno a priezvisko, tituly, dátum a miesto narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, identifikačný kód preukazu, identifikačné údaje z externých systémov a pod.
  • Kontaktné údaje – e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa.
  • Popisné údaje – ide o štatistické údaje typu vek, pohlavie, vzdelanie, zamestnanie.
  • Údaje o inej osobe – identifikačné a adresné údaje zákonného zástupcu, oprávnenej osoby, ručiteľa.
  • Transakčné údaje – história výpožičkových operácií, dlhy a platby za služby.
  • Profil používateľa v online katalógu – história vyhľadávania, obľúbené zdroje a dokumenty, hodnotenie, štatistika prihlásenia.
  Nespracúvame žiadne citlivé údaje. Vaše osobné údaje v knižnično-informačnom systéme sú uložené do šifrovanej časti databázy.
 3. Na aké účely ich spracovávame?

  1. Spracovanie na základe zmluvy
   Zmluvou je registrácia používateľa do knižnice. Účely spracovania osobných údajov sú okrem iného:
   • Evidencia používateľov, s ktorými máme uzavretú zmluvu (registrovaní čitatelia).
   • Poskytovanie knižničných, informačných a ďalších služieb na základe zákona o knižniciach a bližšie vymedzených platným knižničným poriadkom.
   • Zasielanie správ priamo sa vzťahujúcich k realizácii týchto služieb.
  2. Spracovanie na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa
   • Ochrana knižničného fondu.
   • Vymáhanie pohľadávok.
   • Informovanie používateľov o službách a podujatiach organizovaných knižnicou.
  3. Spracovanie na štatistické účely
   Po skončení Vašej registrácie a uplynutí doby, počas ktorej uchovávame osobné údaje, sú niektoré údaje ďalej spracované na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.
 4. Aké subjekty majú prístup k Vašim údajom?

  Aby sme zaistili kvalitné poskytovanie knižničných a informačných služieb, je nevyhnutné, aby mali prístup k Vašim osobným údajom aj ďalšie tretie subjekty, externí sprostredkovatelia. Ide predovšetkým o dodávateľa knižnično-informačného systému ARL, spoločnosť COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o.. Spracovanie Vašich osobných údajov je v tomto prípade ošetrené uzatvorením písomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v zmysle platnej legislatívy.
 5. Ako dlho máme uložené Vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvy o registrácii používateľa, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po skončení zmluvného vzťahu a vysporiadaní všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s registračnou zmluvou uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne nutnú dobu, a to 1 roku. Dôvody takéhoto uchovávania sú napríklad:
  • Ochrana knižničného fondu – dodatočne zistené škody / poškodenia.
  • Zjednodušenie prípadnej opakovanej registrácie používateľa, uchovanie jeho dát (napr. história výpožičiek).
  • Riešenie prípadných právnych nárokov.
 6. Aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

  Nariadenie GDPR pre Vás zavádza nasledujúce práva:
  • Právo na informácie o spracovaní Vašich osobných údajov – plníme touto informačnou stránkou, alebo sa na nás môžete obrátiť na vyššie uvedených kontaktoch.
  • Právo na prístup k osobným údajom – k väčšine osobných údajov sa dostanete cez svoje konto používateľa, podrobný výstup si môžete vyžiadať v knižnici.
  • Právo na zmenu osobných údajov – máte možnosť požiadať o zmenu Vašich osobných údajov v knižnici, vybrané kontaktné údaje si môžete zmeniť po prihlásení sa do svojho konta používateľa.
  • Právo na prenositeľnosť údajov – môžete požiadať v knižnici o vyexportovanie Vašich osobných údajov v strojovo spracovateľnom formáte.
  • Právo na výmaz (právo na zabudnutie) – máte možnosť požiadať o výmaz svojich osobných údajov v knižnici, po vysporiadaní všetkých záväzkov a splnení podmienok na ukončenie registrácie, tzn. prestanete byť naším používateľom. Ako aktívny používateľ, bez ukončenia registrácie, môžete požiadať o jednorazovú alebo trvalú anonymizáciu Vašej histórie výpožičiek (starších než 1 roku). Prídete tým ale o štatistiku Vašich výpožičných operácií, upozorňovanie na skôr vypožičané tituly alebo prepojenie s históriou Vašich poplatkov.
  • Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov – môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vaším podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracovania osobných údajov na dozorový orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, tel. č.: +421 2 3231 3220, webové stránky www.uoou.sk.

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.